Ambulantní služby

Ambulantní služby poskytujeme dětem – dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížných životních situacích na základě výchovných, vztahových či dalších problémů.
Služba je poskytována jak pro klienty z Brna, tak i pro klienty mimobrněnské, a to bezplatně.

Ve spolupráci s ostatními pracovišti DÚ zajištujeme tyto služby:

  • Poradenské a informační služby – spočívající v odborných konzultacích za účelem poskytování odborných informací při pomoci klientům, orgánům sociálně – právní ochrany dětí, institucím podílejícím se na práci s dítětem a rodinou, školám a školským zařízením. V rámci této služby se také zprostředkovávají kontakty s orgány a institucemi, které se podílejí na komplexní péči o klienta, případně, které se podílejí na realizaci opatření sociálně – právní ochrany dítěte. Poskytujeme rovněž pomoc při zajištění dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu dítěte.
  • Terapeutické služby -jsou poskytovány na základě psychoterapeutických výcviků zaměstnanců.
    Služba je zpravidla realizována klientům v kontextu komplexní péče o rodinu se zaměřením na zájem dítěte.
    V rámci této služby také poskytujeme terapii poruch chování a problémů s tím souvisejících. Například sebepoškozování v kontextu výchovných problémů, ad.
    V případě poskytování těchto služeb také spolupracujeme s psychiatrickou klinikou FN Brno včetně další spolupráce s dalšími odborníky v této oblasti.
  • Diagnostické – spočívající ve vyšetření klienta formou pedagogických a psychologický činností, na základě nichž vydá doporučení zákonným zástupcům, školám, školským zařízením.
  • Speciálně pedagogické a psychologické – služba je zahrnuta v rámci péče o klienta. Jedná se o směřování klienta ke korekci v nežádoucím chování a pozitivní posílání osobnosti dítěte, ve spolupráci s rodiči a všemi zúčastněnými.

Jak nás kontaktovat:

V případě, že byste se nás rozhodli kontaktovat, prosím, ozvěte se na číslo:773 481 326. K Vašemu kontaktu není nutné žádné speciální doporučení. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Pro efektivní způsob komunikace také můžete využít emailovou korespondenci: ambulance@dum-brno.cz

Je možné nás kontaktovat také každou první neděli v měsíci. Prosíme o telefonickou či emailovou domluvu na setkání v tomto termínu.