Pobyty na žádost

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 nabízí pobyty na žádost zákonných zástupců/osob odpovědných za výchovu. Pobyt se realizuje na základě písemné dohody mezi rodiči (zákonnými zástupci dítěte/osobami odpovědnými za výchovu), dítětem a ředitelkou zařízení a není podložen žádným soudním rozhodnutím.


Účelem pobytu na žádost je odhalení příčin problémů dítěte a především nalezení prostředků k jejich řešení a odstranění, eventuálně zmírnění potíží, doporučení výchovných postupů a metod do budoucna.
Předpokladem přijetí dítěte na pobyt na žádost osoby odpovědné za výchovu je vždy předchozí ambulantní forma řešení problémové situace s dítětem (ambulance DÚ a SVP, příp. jiné středisko výchovné péče). Vyžaduje se aktivní spolupráce zákonných zástupců/osob odpovědných za výchovu.


Pobyt trvá zpravidla 8 týdnů a je zpoplatněn.

Pokoje v odděleních jsou dvoulůžkové. V průběhu dne i noci na oddělení dohlíží asistenti pedagoga.
V dopoledních hodinách se dítě vzdělává v diagnostických třídách, kde s dítětem speciální pedagogové - učitelé pracují na splnění požadavků individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé jsou v úzkém kontaktu s kmenovou školou dítěte. Při práci převažuje individuální přístup ke každému dítěti. Dítě se také může v průběhu pobytu připravovat na komisionální nebo opravné zkoušky na kmenové škole. (Výjimečně, s ohledem na individuální potřeby dítěte, dítě může docházet do své kmenové školy.)
Po ukončení práce v diagnostických třídách následují odpolední skupinové programy s psychologem či etopedem a volnočasové aktivity s vychovateli.
Jsme zaměřeni na cílenou ventilaci napětí a agresivity při sportu a pracovní činnosti, děti pečují o své bezprostřední okolí a podílí se na úklidech oddělení i práci v areálu DÚ a SVP. Učíme děti také základní dovednosti v zahrádkaření (pěstování vlastní zeleniny).
Atraktivní je i bezprostřední okolí DÚ, tradičními cíli jsou park u Anthroposu, břehy řeky Svratky i lesopark se zvířecí oborou. Máme navázánu úzkou spolupráci např. s centrem Kociánka, Planetáriem města Brna, Aquaparkem Kohoutovice, koupalištěm Riviéra, ZOO Brno, Sokolem Brno I, ZŠ Jundrov, Masarykovou univerzitou, Střední školou pro sluchově postižené atd. Mezi naše partnery patří také brněnské sportovní kluby Kometa, Zbrojovka a Valosun, dále divadlo Radost a Brněnské veletrhy a výstavy, jejichž nabídky pravidelně využíváme.

Nedílnou součástí pobytu dítěte na žádost je spolupráce s rodiči. Rodiče jsou zváni k individuálním či rodinným sezením podle potřeby. Psycholog může poskytnout také krizovou intervenci. Je podporován kontakt rodičů s dítětem – kromě telefonického i osobní, a to formou návštěv, vycházek, případně i víkendové dovolenky (posuzuje se individuálně).
Rovněž musí být potvrzen předpoklad navrácení dítěte zpět do rodiny po ukončení pobytu na žádost.

 

Po ukončení pobytu zůstává dítě nadále v péči ambulance DÚ a SVP.